THÙNG ĐỰNG SƠN NƯỚC

BAO BÌ NHỰA

TẠO HẠT CÁC LOẠI VỀ NHỰA

thông tin liên hệ
Mr. Đạt

0908 590 222 - 0704487001

THÙNG NHỰA ĐỰNG SƠN NƯỚC

Thùng trắng nắp trắng 18L
Thùng trắng nắp trắng 18L
Thùng trắng nắp cam 18L
Thùng trắng nắp cam 18L
Thùng trắng nắp xanh 18L
Thùng trắng nắp xanh 18L
Thùng trắng nắp trắng 5L
Thùng trắng nắp trắng 5L
Thùng trắng nắp cam 5L
Thùng trắng nắp cam 5L
Thùng trắng nắp xanh 5L
Thùng trắng nắp xanh 5L
Thùng trắng nắp cam 4L
Thùng trắng nắp cam 4L
Thùng trắng nắp trắng 4L
Thùng trắng nắp trắng 4L
Thùng trắng nắp xanh 4L
Thùng trắng nắp xanh 4L
Thùng trắng nắp xanh 1L
Thùng trắng nắp xanh 1L
Thùng trắng nắp trắng 1L
Thùng trắng nắp trắng 1L
Thùng trắng nắp xanh 1L
Thùng trắng nắp xanh 1L

BAO BÌ NHỰA

Thùng nhựa chứa sơn nước
Thùng nhựa chứa sơn nước
Thùng nhựa chứa sơn nước
Thùng nhựa chứa sơn nước
Thùng nhựa chứa sơn nước
Thùng nhựa chứa sơn nước
Thùng nhựa chứa sơn nước
Thùng nhựa chứa sơn nước
Thùng nhựa chứa sơn nước
Thùng nhựa chứa sơn nước
Thùng nhựa chứa sơn nước
Thùng nhựa chứa sơn nước
Thùng nhựa chứa sơn nước
Thùng nhựa chứa sơn nước
Thùng Nhựa Chứa Thức Ăn 18L
Thùng Nhựa Chứa Thức Ăn 18L
Thùng Nhựa Chứa Thức Ăn 18L
Thùng Nhựa Chứa Thức Ăn 18L

IN ẤN VỎ THÙNG

In ấn vỏ thùng
In ấn vỏ thùng
In ấn vỏ thùng
In ấn vỏ thùng
In ấn vỏ thùng
In ấn vỏ thùng
In ấn vỏ thùng
In ấn vỏ thùng
In ấn vỏ thùng
In ấn vỏ thùng
In ấn vỏ thùng
In ấn vỏ thùng
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước
In vỏ thùng sơn nước